DSC0781

2 października br. przedstawiciele partnerów projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” odwiedzili wszystkie miejsca wykonane w ramach pozyskanego dofinansowania - od świetlicy Twardej w Gminie Tomaszów Mazowiecki, przez Przystań w Tomaszowie Maz., przystanie w Spale i Inowłodzu po Grotowice w Gminie Rzeczyca. Każdy z partnerów oprowadził po swoim terenie opowiadając o wykonanej inwestycji. Już w przyszłorocznym sezonie miłośnicy turystyki kajakowej, pieszej i rowerowej będą mogli skorzystać w pełni z całej infrastruktury przygotowanej w ramach projektu.

 

 

 

W dniu 02.07.2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”

 

 

Projekt pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz” Gmina Inowłódz informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV.

 

 

20200612 110023Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Spała. W ramach zadania powstał obiekt wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 152,62 m2, nawiązujący do architektury zabytkowej Spały.

 

 

 

 

20200406 133637Gmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja
i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”.
Projekt  realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz”

Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie powierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

 

 

 

logo UE FE RP Promuje łódzkie

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

 

belka oze

W dniu 23.10.2018 r. obyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Inowłódz, którzy brali udział w projekcie, Wójt Gminy Inowłódz, Kierownik Referatu Inwestycji oraz Wykonawca usługi Pan Lech Szafran reprezentujący firmę 3energy.

 

 

W dniu 18 października 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego opublikował  listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Projekt Gminy Inowłódz  pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 3 045 288,65 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 4 408 975,02 zł.