Rewitalizacja – zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez wszystkie zainteresowane strony, działające/mieszkające na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

W dniu 16.11.2023 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Inowłódz.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 16 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023r.:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Inowłódz;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz (https://forms.gle/hwMxcAyMmbaK3puj8)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji 
    - w dniach 21 listopada 2023 oraz 28 listopada 2023 w godzinach 8:00 do 10:00 oraz 15:00 do 17:00;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku w godzinach 15.00-17.00, miejsce spotkania: Zamek Kazimierza Wielkiego
    w Inowłódzu
    , ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostyczno - partycypacyjnym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Inowłódz.