W dniu 13 maja 2024 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Inowłódzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 13 maja 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.:

 • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Inowłodzu (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Inowłodzu;
 • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz 23.(https://forms.gle/t9tTsysuJ2BSAuPc7)
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji  - w dniach 05 czerwca 2024 w godzinach 7.30 – 15.30
 • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w godzinach 16:00 -18:00, miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Spale,
  ul. Piłsudskiego 9, Spała
  .

Komitet Rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji
w gminie Inowłódz, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Inowłodzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Inowłodzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz dostępny będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowłódz oraz w Urzędzie Miejskim (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłaszania uwag_Komitet Rewitalizacji.doc)formularz zgłaszania uwag_Komitet Rewitalizacji.doc[ ]46 kB28 Pobieranie
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE_KOMITET_REWITALIZACJI.pdf)OBWIESZCZENIE_KOMITET_REWITALIZACJI.pdf[ ]473 kB29 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_KOMITET.pdf)RODO_KOMITET.pdf[ ]422 kB16 Pobieranie
Pobierz plik (UCHWAŁA_projektu_Komitet_Rewitalizacji.pdf)UCHWAŁA_projektu_Komitet_Rewitalizacji.pdf[ ]646 kB39 Pobieranie

W dniu 13 maja 2024 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Inowłódz na lata 2024-2032.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu GPR w terminie od 13 maja 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.:

 • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Inowłodzu;
 • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz (https://forms.gle/MW9Tq4C9C3Qh25Gw7)
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji  - w dniu 5 czerwca 2024 w godzinach 7.30 – 15.30;
 • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
  27 maja 2024 roku w godzinach 16.30 - 18.30
  , miejsce spotkania: sołtysówka
  w Inowłodzu, ul. Spalska 4A, 97-215 Inowłódz

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Inowłódz dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowłódz oraz w Urzędzie Miejskim (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Nabór projektów rewitalizacyjnych

Mając na uwadze, że rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim zmiany społeczne na obszarach rewitalizacji, a proces ten ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby, zapraszamy do zgłaszania pomysłów na przedsięwzięcia, które powinny zostać wpisane do opracowywanego obecnie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Inowłódz.

Zgłaszane zadania i projekty powinny dotyczyć jednego lub dwóch wyznaczonych na terenie Gminy Inowłódz podobszarów rewitalizacji, które zostały przyjęte w drodze Uchwały
Nr LXX/462/23 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2023 r.: 

lub oddziaływać równocześnie na te podobszary.

Składane propozycje mogą dotyczyć zarówno działań o charakterze inwestycyjnym (remonty, modernizacje, zagospodarowanie przestrzeni), jak i w sferze społecznej (np. rozwój oferty rekreacyjnej, kulturalnej; wsparcie/działania dedykowane określonym grupom społecznym). 

Pomysły na projekty rewitalizacyjne można składać w terminie od 22 lutego do 17 marca 2024 w formie pisemnej:

 • poprzez formularz „Karta Projektu” dostępny do pobrania poniżej i złożenie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Inowłodzu, ul. Spalska 2, Budynek C, Referat Inwestycji  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem formularza on line zamieszczonego pod linkiem https://forms.gle/78UrEbDpw9V96mit6

Uwaga: Każde zadanie należy zgłosić na odrębnym formularzu

Załączniki:
Pobierz plik (Karta projektu.doc)Karta projektu.doc[ ]32 kB43 Pobieranie
Pobierz plik (Karta projektu.pdf)Karta projektu.pdf[ ]104 kB184 Pobieranie
Pobierz plik (Podobszar I.pdf)Podobszar I.pdf[ ]4948 kB66 Pobieranie
Pobierz plik (Podobszar II.pdf)Podobszar II.pdf[ ]5355 kB63 Pobieranie

Burmistrz Inowłódza zaprasza mieszkańców Gminy Inowłódz do wzięcia udziału w warsztacie strategicznym dotyczącym identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji oraz określenia wizji, celów i kierunków działań Gminnego Programu Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane w szczególności mieszkańców Spały i Inowłodza zapraszamy na warsztat w dniu 22.02.2024 r. na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7, które rozpocznie się o godzinie 11:00.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji, tel. (44) 710-11-44.

Rewitalizacja – zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez wszystkie zainteresowane strony, działające/mieszkające na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

W dniu 16.11.2023 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Inowłódz.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 16 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023r.:

 • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Inowłódz;
 • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz (https://forms.gle/hwMxcAyMmbaK3puj8)
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji 
  - w dniach 21 listopada 2023 oraz 28 listopada 2023 w godzinach 8:00 do 10:00 oraz 15:00 do 17:00;
 • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku w godzinach 15.00-17.00, miejsce spotkania: Zamek Kazimierza Wielkiego
  w Inowłódzu
  , ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostyczno - partycypacyjnym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Inowłódz.