loga

W dniu 25.07.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła umowę z wykonawcą zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz”. Inwestycję wykona Firma ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. z Zamościa.

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 017 877,45 zł

Cel projektu: „Lepsza gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz”. 

Inwestycja polegać będzie na budowie kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zakościele przy oczyszczalni ścieków. W PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, w wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest. W ramach projektu  przewidziano również komponent edukacyjny.

logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal 800x800 equalW ramach inwestycji "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz", realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pozyskaliśmy zgody organów administracji budowlanej na realizacje inwestycji dla północnej części Inowłodza oraz części Poświętnego w obrębie drogi powiatowej. Trwają roboty w terenie, budowana jest sieć w miejscowości Poświętne oraz na ulicy Wolskiej w Inowłodzu. Równocześnie wykonywane są rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

 

 

278098505 2392890950850948 5340568202778709407 n

W dniu 31.05.2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 017 877,45 zł

Całkowita wartość projektu: 1 517 647,80 zł

Cel projektu: „Lepsza gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz”.

logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal 800x94 equal

 

osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022
osrodek_zdrowia...
osrodek_zdrowia_2022 osrodek_zdrowia_2022

logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal 800x94 equalGmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”. Projekt  realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Referat Inwestycji

 

logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal 800x94 equalTrwa inwestycja pn. "Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu". Wykonawca powoli kończy roboty elewacyjne i jak widać budynek jest wykonywany w technice jak Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu. W ten sposób Gmina chce podkreślić przynależność obiektów do zasobów gminnych jak również pokazać fakt, że kontynuujemy zadania z zakresu kompleksowych termomodernizacji naszych obiektów. W kolejce czeka inwestycja o bliźniaczym zakresie w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie. Przypominamy, że wszystkie inwestycje są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Koszt aktualniej inwestycji przy Ośrodku Zdrowia wynosi 1.536.270,00 zł.

Referat Inwestycji

 

logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal

W dniu 09.04.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 251 306,22 zł. Całkowita wartość projektu: 8 995 320,20 zł.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24

 

PROW

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków przy budynku szkoły podstawowej w Brzustowie.

 

 

 

W dniu 05.03.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Gmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”. Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 DSC0781

2 października br. przedstawiciele partnerów projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” odwiedzili wszystkie miejsca wykonane w ramach pozyskanego dofinansowania - od świetlicy Twardej w Gminie Tomaszów Mazowiecki, przez Przystań w Tomaszowie Maz., przystanie w Spale i Inowłodzu po Grotowice w Gminie Rzeczyca. Każdy z partnerów oprowadził po swoim terenie opowiadając o wykonanej inwestycji. Już w przyszłorocznym sezonie miłośnicy turystyki kajakowej, pieszej i rowerowej będą mogli skorzystać w pełni z całej infrastruktury przygotowanej w ramach projektu.