W dniu 6 kwietnia 2021 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków przy budynku szkoły podstawowej w Brzustowie. Zadanie obejmuje budowę wodociągu z rur polietylenowych o długości 1,48 km w Żądłowicach oraz budowę biologicznej ekologicznej oczyszczalni ścieków opierającej się na technologii SBR obsługującej budynek szkoły podstawowej w Brzustowie. Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 368 134, 00 zł.

 

UE

PROW

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Pin It