Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz”

Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie powierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

Celem operacji jest poprawa poziomu jakości życia mieszkańców miejscowości Inowłódz oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez zagospodarowanie terenu wokół PSP w Inowłodzu. Przeprowadzenie zaplanowanego projektu umożliwi rozwój infrastruktury rekreacyjnej wsi Inowłódz, co wpłynie pozytywnie na wzrost jej atrakcyjności turystycznej.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta w dniu 10 października 2018 r., na kwotę całkowitą zadania w wysokości 988 691,02 zł ,w tym dofinansowania w kwocie 500 000,00 zł.

         logo prow i ue