W dniu 21.11.2017r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz.  Inwestycja współfinansowana będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Inowłódz, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy Inowłódz (33 posesje).

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte cele pośrednie:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
 • Poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów w gminie,
 • Przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie, w tym głównie związanych z ochroną powietrza,
 • Poprawa warunków życia mieszkańców regionu,
 • Dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,
 • Wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i wykorzystania OZE,
 • Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Wskaźniki produktu/rezultatu bezpośredniego:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CO30) – 0,17 MW
 • Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 33 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 33 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 33 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) – 141 tony równoważnika CO2/rok

Wartość projektu: 1 073 540,25  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 802 819,56zł

LOGOTYPY KOL EFRR pl