Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz”.

Wartość ogólna zadania: 2 975 711,45 zł netto

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi do wysokości 444 002,00 zł w tym: pożyczka 266 402,00 zł, dotacja 177 600,00 zł.

Zakres projektu obejmuje:
-  wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych oraz rtęciowych na nowoczesne oprawy ze źródłem światła typu LED  (modernizacja - 795 szt.) , a także dowieszenie dodatkowych opraw oraz rozbudowę o nowe, ekologiczne oświetlenie (rozbudowa - 393 szt. , w tym 79 szt. w ramach kosztów kwalifikowanych) celem zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia,
- wymianę konstrukcji mocujących oprawy wraz z przewodami zasilającymi,
- zmianę zasilania oświetlenia ulicznego – wyniesienie punktów zasilająco –sterowniczych ze skrzyni stacyjnej do szafek  SOK SON wraz z wykonaniem zasilania.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

file