Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 707.294,00 zł. Całkowity koszy zadania  - 884.118,68 zł.

Zadanie obejmuje następujące prace:

- Odmulenie zbiornika tj.: roboty przygotowawcze, odmulenie koryta rzeki, budowę grobli północnej, odmulenie dna zbiornika, odmulenie stawu parkowego, remont mnicha napełniającego staw parkowy, przebudowę urządzenia piętrząco-upustowego;

- Przebudowę jazu o konstrukcji kamiennej  tj.: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze - uzupełniające, roboty konstrukcyjne – ścianki szczelne, roboty konstrukcyjne – płyta denna, roboty konstrukcyjno-montażowe konstrukcji jazu, umocnienie dna i skarp wylotu jazu;

- Remont śluzy wałowej tj.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne – montażowe, umocnienie dna i skarp;

- Likwidacja basenu kąpielowego – w ramach udziału własnego;

- Umocnienie grobli czołowej;

- Umocnienie skarp i dna rzeki Gać na odcinku rzeki między mostem i umocnieniem wylotu jazu i śluzy. 

W celu ochrony rezerwatu Gać Spalska konieczna jest realizacja zadania, która pozwoli na utrzymanie: pojemności zbiornika na poziomie 36800,00 m3,  powierzchni zalewu zbiornika wodnego na poziomie 2,52 ha oraz wysokości  piętrzenia  3,50 m oraz odtworzenie części zbiornika tzw. stawu parkowego o pojemności 1660 m3, powierzchni 0,183 ha i wysokości piętrzenia 2,5 m. Dzięki podjętym działaniom możliwa będzie ochrona rezerwatu Gać Spalska zajmującego powierzchnię 85,89 ha. W ramach prac regulacji podlegać będzie około 522,00 m rzeki/zbiornika Gać (od km 0+950 do km 1+472). Ponadto w ramach zadania przewiduje się remont/odbudowę 6 budowli wodnych: jaz - 1 szt., śluza - 1 szt., mnichy - 2 szt., przepusty - 2 szt.

W wyniku przeprowadzenia zadania zniknie ryzyko niekontrolowanej awarii i trwałego, gwałtownego spuszczenia wody ze zbiornika. Utrzymanie obiektu przyczyni się do ochrony ekosystemów wodno-błotnych i mokradłowych doliny rzeki Gać. Planowane działania mają charakter ochronny i ratujący dla rzeki, zbiornika, ekosystemów rezerwatu Gać Spalska, obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl