tablica lodzkieW wyniku rozstrzygnięcia III Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR Gminie Inowłódz przyznano dofinansowanie na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały.

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przyłączy/podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Spale wzdłuż dróg gminnych w granicach „Aglomeracji Inowłódz”, w tym przejście przez rzekę Pilicę. Szacowana dł. sieci wraz z podłączeniami ~2 km.

Przyznana kwota dofinansowania: 1 999 984,00 zł

droga inowlodz zadlowiceRusza największa w historii inwestycja realizowana przez Gminę Inowłódz - budujemy drogę Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice.

Podpisaliśmy umowę na realizację robót polegających na przebudowie drogi na odcinku 5,9 km z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 11.117.998,43 zł. Podana kwota w 95% będzie dofinansowana z programu Polski Ład a wkład własny Gminy wyniesie zaledwie 5%.

 

 

Przebudowa drogi gminnej ul Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkinguW dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 764.750,00 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 116152E w Inowłodzu (ul. Hermana) wraz z budową i remontem parkingów. Zakłada się wykonanie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, regulacje studzienek urządzeń podziemnych, jezdni i parkingu wraz z poboczami, zjazdów na posesje, skrzyżowania z ul. Idziego, nowego parkingu samochodowego, remontu nawierzchni istniejącego parkingu, sieci kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi i na parkingu oraz monitoringu terenu.

Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP InowłódzW dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 1.975.193,61 zł na zadanie Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa remizy OSP w Inowłodzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. Zakłada się wykonanie: termomodernizacji części budynku, wymianę instalacji oświetleniowej, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu, kompleksowy remont pomieszczeń oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w tym schodów i podjazdów.

Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w InowłodzuW dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 5.400.000,00 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa: utwardzeń, budynku sanitarno-szatniowego z zapleczem magazynowym oraz biurowym, grill chaty, altany drewnianej, sceny plenerowej z zadaszeniem z membrany wraz z zapleczem i wyposażeniem, utwardzenia terenu pod widownię z kostki betonowej, zespołu boisk sportowych wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem, a także miejsca na ognisko, niezbędnych sieci zewnętrznych, elementów małej architektury i terenów zielonych. W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tamka.

dofinansowanie 2022

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont zespołu szatniowo-sanitarnego w budynku PSP w Inowłodzu. Wyremontowano trzy pomieszczenia szatniowe i przylegające do nich trzy sanitariaty. Kabiny toalet i natrysków w sanitariatach wydzielono przy zastosowaniu płyt MDF. Każdy sanitariat wyposażony jest w natryski, toalety oraz umywalki, suszarki do rąk i lustra. Jeden z sanitariatów został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach oraz w sanitariatach na ścianach ułożono płytki ceramiczne. Na sufitach i ścianach wykonano gładź. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację. Wymieniono stolarkę drzwiową.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania: Remont wybranych pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu

Dofinansowanie: 286 336,83 zł

Całkowita wartość: 295 200,00 zł

polski lad dofinansowanie 2022

W dniu 17.11.2021 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 11 400 000,00 zł na zadanie Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka o długości około 6 km i szerokości jezdni 5 m (na odcinku 375 mb szerokość 4,5 m). Wzdłuż drogi na terenie miejscowości Zakościele i Inowłódz zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,5 m, w pozostałych terenach zabudowanych chodniki szerokości 1-1,5 m. W ramach inwestycji  przewidziano zjazdy do posesji oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

znaki strona www

W dniu 14 lipca 2021 r. pomiędzy skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Inowłódz zawarta  została umowa o dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Ludowym w Królowej Woli.

Wartość dofinansowania: 199 438,00 zł

Wartość całkowita zadania: 259 890,36 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przedmiotem zadania jest utworzenie na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia - Klubu Senior+, tj. miejsca spotkań dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ mających potrzebę integracji. W efekcie realizacji projektu powstanie pierwszy na terenie Gminy Klub Senior+. Na potrzeby funkcjonowania placówki zostanie odnowiony i wyposażony budynek Domu Ludowego w Królowej Woli. Roboty budowlane obejmą następujące pomieszczenia: sala spotkań (w tym: część klubowa, część zajęciowo-warsztatowa, część do zajęć ruchowych), wiatrołap i korytarz, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 250,03 m2. Obiekt zostanie wyposażony w taki sposób by spełniać co najmniej minimalne standardy lokalowe. Przewidziano bowiem utworzenie sali spotkań wyposażonej co najmniej w stolik kawowy i kanapy. W Klubie funkcjonować będzie kuchnia wyposażona w sprzęty i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków. W obiekcie działać będą toaleta damska i męska. W korytarzu funkcjonować będzie wydzielone miejsce na szatnię dla seniorów.  Ponadto z sali spotkań za pomocą parawanów/przegród zostanie wydzielona część do zajęć ruchowych wyposażona w materace i sprzęt do ćwiczeń. Rozwiązania w postaci schodołazu gąsiennicowego i poręczy w toaletach umożliwią korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo.

tablica budżet państwa 120x80 ai 1

dofinansowanie z budzetu panstwa