347021913 1364490964408999 3499812809602960541 nW dniu 12.05.2023 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę z firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały” o wartości 2.147.000,01 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziany umową to grudzień przyszłego roku. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład w wysokości 1.999.984,00 zł W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie i wybudowanie kolektora pod rzeką Pilica łączącego tzw. Osiedle PGR z istniejąca siecią po lewej stronie Pilicy. Planuje się również skanalizowanie ulicy Hubala (z wyłączeniem odgałęzienia w widełkach ulicy Podleśnej). Jest to już trzecia inwestycja kanalizacyjna prowadzona równolegle w jednym czasie. Aktualnie w ramach jednej z umów rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji w Poświętnym (wzdłuż drogi powiatowej) i Inowłodzu (lewy brzeg Pilicy). W ramach kolejnej umowy trwają prace projektowe dla części Inowłodza po prawej stronie Pilicy. Łączna wartość wszystkich trzech inwestycji kanalizacyjnych wynosi ~11,9 mln zł.

Tekst: Marek Iskierka - Kierownik Referatu Inwestycji

 

 

tablica inwestycje ul hermanaW dniu 29.03.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 764.750,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 1.304.845,50 zł.

W dniu 04.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z firmą PIOTR-TRANS Piotr Przybyłowski umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest przede wszystkim wymiana istniejących nawierzchni jezdni oraz parkingu, utwardzenie kruszywem terenu wzdłuż parkanu cmentarza (obecnie zakrzaczonego), budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa stylizowanego oświetlenia ulicznego.

 

 

Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 800x800 equalW dniu 30.03.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.400.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 6.063.900,00 zł.

W dniu 05.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z konsorcjum firm ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. i PRO-TECH Technika Grzewcza Sp z o.o umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa: zadaszonej sceny plenerowej wraz z zapleczem dla artystów i magazynem, budynku sanitarno-szatniowego z zapleczem biurowym, grill chaty z zapleczem kuchennym, altany drewnianej, utwardzeń terenu pod widownię, ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla aut, zespołu boisk sportowych (wielofunkcyjne, kort tenisowy, do piłki plażowej) wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem, a także miejsca na ognisko, niezbędnych sieci zewnętrznych i elementów małej architektury. W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tamka.

 

 

dofinansowanie remiza 2023W dniu 03.04.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.655.100,01 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 1.839.000,00 zł.

W dniu 06.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z firmą ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Inowłodzu oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres zaplanowanych robót przewiduje: docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki, rozbudowę i nadbudowę części garażowej, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych. W ramach wymiany instalacji sanitarnych przewidziano m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła typu powietrze-woda wspomaganej pracą instalacji fotowoltaicznej. Przewidziano również gruntowny remont wszystkich pomieszczeń. Sala bankietowa będzie mieć nadany zupełnie inny charakter wizualny.

 

 

tablica lodzkieW wyniku rozstrzygnięcia III Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR Gminie Inowłódz przyznano dofinansowanie na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały.

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przyłączy/podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w Spale wzdłuż dróg gminnych w granicach „Aglomeracji Inowłódz”, w tym przejście przez rzekę Pilicę. Szacowana dł. sieci wraz z podłączeniami ~2 km.

Przyznana kwota dofinansowania: 1 999 984,00 zł

droga inowlodz zadlowiceRusza największa w historii inwestycja realizowana przez Gminę Inowłódz - budujemy drogę Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice.

Podpisaliśmy umowę na realizację robót polegających na przebudowie drogi na odcinku 5,9 km z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 11.117.998,43 zł. Podana kwota w 95% będzie dofinansowana z programu Polski Ład a wkład własny Gminy wyniesie zaledwie 5%.

 

 

Przebudowa drogi gminnej ul Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkinguW dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 764.750,00 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 116152E w Inowłodzu (ul. Hermana) wraz z budową i remontem parkingów. Zakłada się wykonanie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, regulacje studzienek urządzeń podziemnych, jezdni i parkingu wraz z poboczami, zjazdów na posesje, skrzyżowania z ul. Idziego, nowego parkingu samochodowego, remontu nawierzchni istniejącego parkingu, sieci kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi i na parkingu oraz monitoringu terenu.

dofinansowanie 2022

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont zespołu szatniowo-sanitarnego w budynku PSP w Inowłodzu. Wyremontowano trzy pomieszczenia szatniowe i przylegające do nich trzy sanitariaty. Kabiny toalet i natrysków w sanitariatach wydzielono przy zastosowaniu płyt MDF. Każdy sanitariat wyposażony jest w natryski, toalety oraz umywalki, suszarki do rąk i lustra. Jeden z sanitariatów został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach oraz w sanitariatach na ścianach ułożono płytki ceramiczne. Na sufitach i ścianach wykonano gładź. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację. Wymieniono stolarkę drzwiową.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania: Remont wybranych pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu

Dofinansowanie: 286 336,83 zł

Całkowita wartość: 295 200,00 zł

polski lad dofinansowanie 2022

W dniu 17.11.2021 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 11 400 000,00 zł na zadanie Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka o długości około 6 km i szerokości jezdni 5 m (na odcinku 375 mb szerokość 4,5 m). Wzdłuż drogi na terenie miejscowości Zakościele i Inowłódz zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,5 m, w pozostałych terenach zabudowanych chodniki szerokości 1-1,5 m. W ramach inwestycji  przewidziano zjazdy do posesji oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

znaki strona www

W dniu 14 lipca 2021 r. pomiędzy skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Inowłódz zawarta  została umowa o dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Ludowym w Królowej Woli.

Wartość dofinansowania: 199 438,00 zł

Wartość całkowita zadania: 259 890,36 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przedmiotem zadania jest utworzenie na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia - Klubu Senior+, tj. miejsca spotkań dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ mających potrzebę integracji. W efekcie realizacji projektu powstanie pierwszy na terenie Gminy Klub Senior+. Na potrzeby funkcjonowania placówki zostanie odnowiony i wyposażony budynek Domu Ludowego w Królowej Woli. Roboty budowlane obejmą następujące pomieszczenia: sala spotkań (w tym: część klubowa, część zajęciowo-warsztatowa, część do zajęć ruchowych), wiatrołap i korytarz, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 250,03 m2. Obiekt zostanie wyposażony w taki sposób by spełniać co najmniej minimalne standardy lokalowe. Przewidziano bowiem utworzenie sali spotkań wyposażonej co najmniej w stolik kawowy i kanapy. W Klubie funkcjonować będzie kuchnia wyposażona w sprzęty i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków. W obiekcie działać będą toaleta damska i męska. W korytarzu funkcjonować będzie wydzielone miejsce na szatnię dla seniorów.  Ponadto z sali spotkań za pomocą parawanów/przegród zostanie wydzielona część do zajęć ruchowych wyposażona w materace i sprzęt do ćwiczeń. Rozwiązania w postaci schodołazu gąsiennicowego i poręczy w toaletach umożliwią korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo.

tablica budżet państwa 120x80 ai 1

dofinansowanie z budzetu panstwa