W spotkaniu uczestniczyli:

 1. dr inż. architektury Henryk Jaworowski    - Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej
 2. dr Jerzy Augustyniak -  Muzeum  Archeologiczne  i  Etnograficzne w Łodzi
 3. Zygmunt Błaszczyk - Wojewódzki Konserwator zabytków w Piotrkowie Tryb.
 4. Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Delegatura w Piotrkowie Tryb.
 5. Jacek Kowalewski – Starostwa Powiatu Tomaszowskiego
 6. Barbara Robak – Dyrektor Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Tomaszowie Maz.
 7. Michał Słoniewski – Prezes LOT-u w Spale
 8. Marek Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
 9. Teresa Kubacka - Przewodnicząca Rady Osiedla Spała
 10. Danuta Baronowska – Sołtys wsi Inowłódz
 11. Przedsiębiorcy ze Spały
 12. Przedstawiciele mediów – TIT, Radio FAMA
 13. Pracownicy Urzędu Gminy

Spotkanie rozpoczął Cezary Krawczyk - Wójt Gminy od przedstawienia zebranych gości. W skrócie zaprezentował trzy inwestycje, na których realizację Gmina Inowłódz otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Te inwestycje to:

1.        „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego”

2.        Budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Inowłodzu – etap – I – trakt turystyczny „Spacerem przez historię”

3.        Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Spale (w granicach władania gminy Inowłódz)

„Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego”

 

Inwestycja skalkulowana na kwotę                6 809 822,00 zł

                w roku 2007                                           227 183,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania            6 128 839,00 zł

w roku 2007                                           200 000,00 zł

Wkład środków własnych                                   680 983,00 zł

w roku 2007                                             27 183,00 zł

W wyniku przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (częściowo środki pochodziły z Ministerstwa Kultury – Departament Ochrony Zabytków otrzymaliśmy 90.000,00 tys. złotych) złożono kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycję pn. „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w miejscowości Inowłódz”. Wniosek został złożony w dniu 09.01.2007 r.

W dniu 12.04.2007 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu 200.000 zł na rok bieżący, na rozpoczęcie inwestycji.

Dnia 19 czerwca 2007 r. nastąpiło podpisanie umowy.

Raport z realizacji zadania, zawierający ocenę jakościową realizacji zadania oraz rozliczenie finansowe nastąpi w terminie do 15 lutego 2008 r.

Celem zadania jest jednorazowa rozbudowa, modernizacja i częściowa rekonstrukcja Zamku Obronnego Kazimierza Wielkiego z XIV i adaptacja obiektu na cele kulturalne i turystyczne. Zadanie to sprzyjać będzie zwiększeniu rozwoju ruchu turystycznego w regionie. Miejsce realizacji zadania: Inowłódz, ul. Zamkowa 7, gmina Inowłódz, powiat Tomaszów Mazowiecki, województwo łódzkie.

W zakresie inwestycji przewiduje się częściową odbudowę ruin w tym:

- nadbudowę ścian przedbramia do wysokości zabezpieczającej wejście do zamku,

- konserwacja oraz drobne uzupełnienia reliktów wieży, utrwalające czytelną część form przestrzennych zachowanego układu bramy oraz odtworzenie odcinków ościeży i odcinkowego łęku nad otworem dawnej bramy w południowym licu wieży,

- odbudowę dolnej części gabarytu ośmiobocznej części wieży,

- wykonanie stropów żelbetonowych nad pomieszczeniami V i VIII,

- odtworzenie zejść do piwnic,

- fragmentaryczna nadbudowa zachowanych ścian dziedzińca,

- wykonanie żelbetonowych słupów płytowych nad pomieszczeniami wysokiego parteru,

- ukształtowanie sylwetek korony murów obwodowych z fragmentaryczna nadbudową wybranych elementów ścian,

- ukształtowanie poziomów pomieszczeń w przyziemiu i na wysokim parterze oraz poziomów dziedzińca,

- ukształtowanie tarasów widokowych nad pomieszczeniami,

- ukształtowanie stropodachu w formie zielonych dachów nad pomieszczeniami.

               

Przetarg zostanie ogłoszony w pierwszej dekadzie sierpnia, a podpisanie umowy nastąpi na początku września.

Budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Inowłodzu

– etap – I – trakt turystyczny „Spacerem przez historię”

W dniu 27 kwietnia 2006 roku Gmina Inowłódz ponownie złożyła wniosek podczas naboru
w II terminie.

Inwestycja skalkulowana na kwotę                340 373,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania            272 298,00 zł

Wkład środków własnych                                  68 078,71 zł

W dniu 14 maja 2007 roku Gmina Inowłódz otrzymała informację, iż złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania.

Podpisanie umowy odbyło się 16 lipca 2007 r.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do Instytucji Wdrążającej (Samorząd Województwa Łódzkiego) po zakończeniu realizacji całości projektu zabytkowego terminie od dnia 15 do dnia 25 czerwca 2008 r.

Projekt zakłada wykonanie prac budowlanych polegających na budowie ścieżki rekreacyjnej (330 m2 )
i parkingu (1 500 m2) z kostki POLBRUK, który stanowić będzie zaplecze dla zwiedzajacych oraz prac
z zakresu urządzania zieleni:

 • Prace pielęgnacyjno-lecznicze - drzewa o średnicy 21-40 cm 72 szt.;
 • Frezowanie pni drzew o średnicy 61-80 10 szt.;
 • Prace ziemne:

* wyrównanie terenu wraz z transportem ziemi 212 m3;

* przekopanie, plantowanie grabienie 4050 m2;

 • Wykonanie trawników dywanowych 4050 m2;
 • Prace z zakresu pielęgnacji istniejącej zieleni niskiej: wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne formujące   krzewy 262 m2;
 • Wykonanie nawierzchni parkingowej z kostki typu POLBRUK 1500 m2;
 • Wykonanie ścieżki rekreacyjnej z kostki brukowej typu POLBRUK 330 m2;
 • Zakup i montaż elementów małej architektury:

a) ustawienie ławek parkowych - 16 szt;

b) ustawienie koszy na śmieci - 10 szt.

Przetarg zostanie ogłoszony na początku września, a wyłonienie wykonawcy koniec września.

Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Spale
(w granicach władania gminy Inowłódz)

W dniu 27 kwietnia 2006 roku Gmina Inowłódz złożyła wniosek podczas naboru w II terminie.

Inwestycja skalkulowana na kwotę                514 130,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania            432 870,00 zł

Wkład środków własnych                108 264,92 zł

                W dniu 14 maja 2007 roku Gmina Inowłódz otrzymała informację, iż złożony wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania.

Podpisanie umowy odbyło się 16 lipca 2007 r.

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do Instytucji Wdrążającej (Samorząd Województwa Łódzkiego) po zakończeniu realizacji całości projektu zabytkowego terminie od dnia 15 do dnia 25 czerwca 2008 r.

Realizacja projektu zakłada wykonanie następujących zadań:

 • Wykonanie robót przygotowawczych- 177,40 m2
 • Wykonanie  nawierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i placów wypoczynkowych z kostki granitowej
  i nawierzchni żwirowej – 3431,97 m2
 • Ścinanie drzew twardych - 35szt
 • Wykonanie konserwacji i pielęgnacji drzewostanu - 373 szt
 • Wykonanie trawników parkowych i dywanowych – 8,43 ha
 • Sadzenie drzew  liściastych i iglastych, krzewów oraz roślin - 1674 szt
 • Montaż ławek - 28 szt
 • Ustawienie koszy  na śmieci - 20szt
 • Zakup i montaż tablic informacyjnych - 2szt
 • Zakup i montaż zdroju firmy-1szt
 • Budowa trejazy - 14 sz.
 • Budowa fontanny - 1szt

inwestycje1

inwestycje2

inwestycje3

inwestycje4