Długość odcinka objętego przebudową wynosi 10.827,5 m. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem Projektu jest Powiat Tomaszowski. Projekt jest realizowany przy współudziale Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz oraz Gminy Lubochnia.

 

 

                  W ramach promocji Projektu Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. organizuje 2 rajdy rowerowe pn. „Rowerem do Spały”. Termin organizacji rajdów zaplanowano na dzień - 27 kwietnia oraz 1 czerwca br.

Przebieg rajdu kształtuje się następująco :

Zbiórka uczestników o godz. 9.30 przy Skansenie Rzeki Pilicy. Wyjazd uczestników o godz. 10.15 od ul. Modrzewskiego – ul. Św. Antoniego – ul. Głowackiego - ul. Nowowiejską - ul. Spalską - tereny pozamiejskie wzdłuż drogi krajowej nr 48 –do Spały ulicą Wojciechowskiego i Piłsudskiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa do Wydziału Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji ul. Barlickiego 23, pokój nr 4 bądź pod nr tel. 044 724 27 50, 724 65 95 wew. 24 do dnia 24 kwietnia br. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie internetowej Starostwa www.powiat-tomaszowski.pl

Po zakończeniu rajdu organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek oraz zaprasza do udziału w konkursach. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Warunkiem uczestnictwa w konkursach i losowaniu nagród jest wcześniejsze zgłoszenie się w rajdzie oraz posiadanie numeru identyfikacyjnego.

                  W dniu 15 czerwca br. Zarząd Powiatu planuje uroczyste otwarcie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy Tomaszowem Maz. a Spałą. W tym dniu zostanie również zorganizowany rajd rowerowy z udziałem władz powiatu, województwa oraz zaproszonych gości. Wydział Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa Powiatowego, w imieniu Zarządu Powiatu,  serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału. Zbiórka będzie miała miejsce przy Skansenie Rzeki Pilicy. Po zakończeniu rajdu, w Spale nastąpi wręczenie Certyfikatu „Honorowy Ambasador Spały” dla osób zasłużonych dla Spały. Więcej informacji udziela Wydział Informacji Turystycznej i Promocji ul. Mościckiego 3 lub pod nr tel. 044 72484 98, 726 03 78.       

 

 

                                                               Klaudiusz Wilmański

                                                Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,

                                                            Strategii Rozwoju i Inwestycji 

 

 

Regulamin rajdów rowerowych pn. „Rowerem do Spały” , które odbędą się
w dniach 27 kwietnia i 1 czerwca 2008 roku na trasie Tomaszów Mazowiecki - Spała

 

I.       Cel imprezy

Promocja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą” realizowanej przez Powiat Tomaszowski wspólnie z gminami  Miastem Tomaszów Maz., Gminą Inowłódz i Lubochnia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków  ZPORR. 

Rajd ma zachęcić do korzystania z  nowych form rekreacji na terenie powiatu tomaszowskiego.

Niniejsza impreza nie ma charakteru rywalizacji sportowej. 

 

II.    Nazwa imprezy

„Rowerem do Spały”

 

III. Organizator

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

 

IV.  Miejsce, przebieg i termin imprezy

 

Miejsce rozpoczęcia rajdu Tomaszów Maz. – Skansen Rzeki Pilicy , ul. Św. Antoniego,
ul. B. Głowackiego, ul. Nowowiejska, ul. Spalska, tereny pozamiejskie wzdłuż drogi krajowej nr 48 do Spały – w Spale ulicą  St. Wojciechowskiego i J. Piłsudskiego 

Zakończenie – Spała – teren przy basenie

Termin -  27 kwietnia 2008 r.

Termin – 01 czerwca 2008

 

V.     Dystans

 

12 km Tomaszów Maz. – Spała (ciągiem pieszo-rowerowym)

 

VI.  Zgłoszenia

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Wydziale Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju
i Inwestycji  Starostwa Powiatowego przy ul. Barlickiego 23 w Tomaszowie Maz.
w pokoju nr 4 osobiście  lub telefonicznie pod nr 044 724-27-50, 724-65-95 wewn. 24
w godzinach od 800 do 1500  do dnia :

- do 24 kwietnia br. dla rajdu w dniu 27 kwietnia br.

- do 29 maja br. dla rajdu w dniu 1 czerwca  br.

 

VII.          Warunki uczestnictwa w rajdzie.

 

1.   W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich.

2.   Prawo do startu w rajdzie mają wszystkie osoby , a osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.   Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku nieletnich zawodników na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

4.   Uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower.

5.   Uczestnicy rajdu są zobowiązani do poruszania się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w zwartej kolumnie zgodnie z art. 32 ustawy prawo o ruchu drogowym.

6.   Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi wszystkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.

7.   Każdy z uczestników może skorzystać z wyznaczonego  parkingu dla rowerów.

8.   Każdy uczestnik otrzyma folder promujący ciąg pieszo-rowerowy.

 

VII. Program rajdu

 

      Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W przypadku rezygnacji wymagane będzie poinformowanie o tym fakcie organizatora imprezy.

      Rajd odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu .

 1. godz. 9 30  - zbiórka uczestników rajdu przy Skansenie Rzeki Pilicy 
  ul. Modrzewskiego 9/11  w Tomaszowie Maz. w  dniu 27 kwietnia,
 2. godz. 10 00 - powitanie uczestników i odprawa,
 3. godz. 10 15 – wyjazd uczestników od ul. Modrzewskiego- Św. Antoniego –
  B. Głowackiego- Nowowiejską – Spalską – terenami pozamiejskimi wzdłuż drogi krajowej nr 48 do Spały – oraz w Spale ulicami St. Wojciechowskiego  i  J.Piłsudskiego do placu przy basenie
  ,
 4. godz. 12 00 - powitanie uczestników na miejscu i podziękowania dla sponsorów
 5. godz. 12 30- konkurs dla uczestników rajdu i przyznanie nagród,
 6. godz.1300  posiłek dla uczestników,
 7. Zakończenie rajdu o godz 1400.

 

VIII. Uczestnicy zobowiązani są do :

 

 1. Przestrzegania trzeźwości.
 2. Przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym:

a w szczególności:

- kierujący rowerem , korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,

 1. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników rajdu oraz pieszych.

 

IX. Organizator nie zapewnia:

 

 1. Ubezpieczenia indywidualnego (NW)
 2. Serwisu technicznego i części zamiennych.

 

                                           Klaudiusz Wilmański

                                            Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,

                                          Strategii Rozwoju i Inwestycji

roweremdospaly1

roweremdospaly2

roweremdospaly3