Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz Nr 1 maj/czerwiec 2012