Więcej informacji na: https://czystepowietrze.gov.pl/

Gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny przypomina, że z dniem 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego Czyste Powietrze.

 

 

REALIZACJA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
GMINA INOWŁÓDZ
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
120 101 42 656 822,90 zł

czystte powietrze logo2022Szanowni Państwo,

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

 

 

czystepowietrzeWójt Gminy Inowłódz serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad programu „Czyste Powietrze”.

25 czerwca 2022r. w godz. 12.00-14.00 na terenie Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu będzie działał Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze.”

Celem spotkania i rozmów z mieszkańcami jest przybliżenie podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także wsparcie w zakresie przygotowania i wypełniania wniosków o dofinansowanie i rozliczanie przyznanych środków.

Zachęcamy do rozmów z pracownikiem Urzędu Gminy, który zajmuje się udzielaniem informacji, wypełnianiem i wysyłaniem wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkie informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych www.wfosigw.lodz.pl, www.czystepowietrze.gov.pl. Do zobaczenia !!!

Od 25 stycznia 2022 ruszyła 3 część programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania . Intensywność dofinansowania w formie dotacji  do  90% kosztów kwalifikowanych zamka się w kwocie  do 69 000 zł.  Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.