Rusza kolejna edycja projektu "Eko Pociąg do Spały" współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach  w plenerze połączonych z zajęciami edukacyjnymi oraz prelekcjami w sali konferencyjnej. Na miejscu będzie można wypożyczyć rower i przejechać malowniczo położoną ścieżką pieszo- rowerową, wiodącą ze Spały do Inowłodza przez Teofilów. Pierwszy pociąg rusza 11 sierpnia ze stacji kolejowej Łódź Kaliska o godz. 10:05 z postojami: Łódź Pabianicka 10:10, Łódź Chojny 10:14, Łódź Dąbrowa 10:19, Łódź Widzew 10:24, Łódź Andrzejów 10:31, Gałkówek 10:38, Żakowice Południowe 10:43, Tomaszowie Maz. o godz. 11:03. Odjazd ze Spały o godz. 17:36

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo pod nr. tel. 537 538 442 

 

Regulamin Organizatora wycieczek
w ramach projektu

 „EKO POCIĄG DO SPAŁY”

 • ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROJEKTU

 

Organizatorem projektu „Eko Pociąg do Spały”, jest Gmina Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97 – 215  Inowłódz, zwany dalej „Organizatorem”. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach projektu zostanie zorganizowane wycieczki przyrodnicze, pociągiem do Spały, w tym prelekcja na Sali konferencyjnej i wycieczka piesza po Spale, przejazd rowerem z przewodnikiem ścieżką rowerową do Inowłodza  albo przejazd busem do Inowłodza- zwiedzanie z przewodnikiem, tematy spotkań plenerowych i zajęć w Sali konferencyjnej :

 • Lasy Spalskie jako pozostałości po dawnej Puszczy Pilickiej. (11.08.2018)
 • Dąbrowa świetlista i lasy grądowe w Konewce (gm. Inowłódz) jako ostoja rzadkich i chronionych roślin i zwierząt (18.08.2018)
 • Fauna i Flora gminy Inowłódz (25.08.2018)
 • Antropogeniczne przyczyny zaniku gatunków roślin i zwierząt (01.09.2018)
 • Lasy pełne grzybów (08.09.2018)
 • CEL

Celem projektu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych przyswojonej w czasie cyklu wycieczek po regionie w ramach projektu „Eko Pociąg do Spały”. Ponieważ wycieczki zakładały poznanie podstaw edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie – formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Osoba biorąca udział w projekcie „Eko Pociąg” staje się ich uczestnikiem od momentu wejścia do pociągu na stacji początkowej do chwili opuszczenia pociągu na stacji końcowej oraz podczas przejazdu rowerem jak i zwiedzaniem gminy Inowłódz z przewodnikiem.
 2. Wycieczki odbywać się będą na zasadzie bezpłatnego przejazdu pociągiem
  w relacji Łódź Kaliska – Tomaszów Maz. – Spała i z powrotem
  (sobota). Aktualny rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.inowlodz.pl w artykule: Eko Pociąg.
 3. Zabrania się wysiadania z pociągu na przystankach technicznych i pośrednich.
 4. Każdy uczestnik chcący wziąć udział w projekcie musi dokonać zapisu drogą
  e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gdzie nadany mu zostanie nr. zgłoszenia.
 5. Każdy uczestnik w zgłoszeniu ma obowiązek podać:

- Imię i nazwisko każdego uczestnika również wtedy gdy dokonuje rezerwacji
  dla kilku osób, bowiem organizator musi nadać numer zgłoszenia

- Data wyjazdu i data powrotu

- Stacja wsiadania i wysiadania

- Numer telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej rezerwację.

 1. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 – 15:00. Jeśli nie zgłosi się wymagana ilość osób, termin rekrutacji zostanie przedłużony do godz. 16:00 w piątek w tygodniu roboczym, poprzedzającym każdy weekend.
 2. Ilość miejsc limitowana, a kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsc siedzących.

Ponadto nie ma możliwości zabrania z sobą rowerów, wózków i sprzętu turystycznego, bowiem ogranicza to liczbę miejsc.

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Samodzielne oddalenie się od przydzielonej grupy z przewodnikiem oraz znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, oznacza rezygnację z dalszej wycieczki oraz powrót na koszt własny.
 3. Za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 4. Ze względu na fakt, iż wycieczki te związane są z przejściem określonej liczby km, osoby zgłaszające się mają świadomość swoich możliwości zdrowotnych i kondycyjnych i podejmują decyzję uczestnictwa na własną odpowiedzialność.
  O przebiegu trasy decyduje Organizator, dopuszczalne są zmiany jej przebiegu.
 5. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu: zabranie wygodnej odzieży oraz odzieży przeciwdeszczowej w przypadku niepogody, nakryć głowy, wygodnych butów, wody, prowiantu, materiałów opatrunkowych (plastrów).
 6. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego rozkładu jazdy oraz programu podawane zostaną na stronie: www.inowlodz.pl, pod numerem telefonu 537-538-442 , a także na profilu Gmina Inowłódz, gdzie utworzone zostało wydarzenie „Eko Pociąg”.

Prosimy o przemyślany udział w wyjeździe uzależniony od możliwości zdrowotnych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani-Panu prawach y tym związanych.

 1. Administratorem, Danych Osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710-12-33;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Inowłódz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Inowłódz za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/Pana w PROGRAMIE EKO POCIĄG DO SPAŁY, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji PROGRAMU EKO POCIĄG DO SPAŁY i zakończenia realizacji zadania, a następnie archiwizowanie zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, poz. 398) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67);
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych [przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 4. Prawo do przenoszenia danych;
 5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 1. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w PROGRAMIE EKO POCIĄG DO SPAŁY;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Inowłódz Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.