Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2024, poz. 399) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego przypominamy mieszkańcom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Inowłódz o obowiązku wynikającego z w/w ustawy     i złożenie zgłoszenia do prowadzonej przez Urząd ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni, o których mowa w przywołanej ustawie.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych raz na pół roku, a przydomowych oczyszczalni ścieków raz na dwa lata. Ponadto podmioty, które nie zawarły umów z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiorników proszeni są o dopełnienie powyższego obowiązku.
Druk zgłoszenia jest do pobrania w załączniku.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Miejskiego w Inowłodzu
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Inowłodzu ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.
Pin It
Załączniki:
Pobierz plik (Ewidencja zbiorników.pdf)Ewidencja zbiorników.pdf[ ]878 kB233 Pobieranie