pszok logo 2023

Zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz” realizowane jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Co to jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy Inowłódz miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić wytwarzane odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników i worków.

Uwaga! Na PSZOK przyjmowane będą jedynie odpady odpowiednio posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców doprowadzenia właściwej segregacji odpadów i korzystania z możliwości, jakie daje PSZOK. Właściwa segregacja niesie za sobą wiele zalet, należą do nich m.in.:

 • ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska,
 • mniej odpadów na składowiskach to mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska,
 • lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych,
 • poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.

Dla kogo jest PSZOK?

Z usług PSZOK mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Inowłódz. Odwiedzając PSZOK należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz potwierdzenie dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni, w stosunku do miesiąca, w którym odpady będą dostarczane. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.

Czego nie przyjmuje PSZOK?

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest, papę lub smołę
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • odpady poprodukcyjne i rolnicze
 • gaśnice i butle gazowe

Co można oddać do PSZOK:

 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • metale
 • szkło
 • odpady zielone
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( w całości, nie zdekompletowany)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (limit: ?)
 • zużyte opony samochodów osobowych i jednośladów (limit: do 4 sztuk rocznie)?
 • tekstylia i odzież
 • złom
Pin It