gf nL9F Smmj h1QC dodatek gazowy 664x442 nocropW związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687) informujemy o możliwości ubiegania się o  wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. tzw. dodatek gazowy. 

Warunki otrzymania wsparcia:
Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do CEEB  do 21 grudnia 2022 r. lub w późniejszym terminie w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:
- osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Wnioski składa się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Szczegółowych informacji udziala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, tel. 44 710 11 23

W załączeniu - wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Pin It
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT.doc)Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT.doc[ ]204 kB68 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT.pdf)Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT.pdf[ ]396 kB65 Pobieranie