uwagaW związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Radosława Kośkę z funkcji sołtysa sołectwa Królowa Wola, na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Królowa Wola - Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zebranie odbędzie się w dniu 15 października 2021r. (piątek) o godz. 17.00 w sali OSP Królowa Wola. W przypadku zmniejszenia się liczby członków rady sołeckiej poniżej stanu statutowego, w szczególności, w wyniku wyboru Sołtysa, Wójt Gminy Inowłódz zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Królowa Wola.

 

 Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór przewodniczącego zebrania;
 3. Wybór protokolanta zebrania;
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 5. Zatwierdzenie porządku zebrania;
 6. Powołanie komisji wyborczej;
 7. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa;
 8. Przeprowadzenie głosowania;
 9. Ogłoszenie wyników wyborów;
 10. Wolne wnioski i zapytania;
 11. Zamknięcie zebrania.
Pin It