Sposób składania wniosku     
Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.  
Do zalogowania się w aplikacji niezbędne jest poprawne wpisanie loginu i hasła.
Login jest to numer gospodarstwa nadany przez ARiMR, natomiast hasło jest takie samo jak w roku ubiegłym dla osób, które składały wnioski poprzez aplikację eWniosekPlus.          
W przypadku osób, które w 2020 roku składały oświadczenie o braku zmian i składają wniosek poprzez aplikację po raz pierwszy, bądź zapomniały hasła z ubiegłego roku, konieczne jest wygenerowanie nowego hasła. W tym celu trzeba podać dane weryfikacyjne t.j.:

  • Numer producenta (9 cyfr);
  • Osiem ostatnich cyfr z numeru rachunku bankowego zgłoszonego w ARiMR do dopłat bezpośrednich;
  • Kwotę ostatniego przelewu z ARiMR dokonanego w 2020 roku, niezależnie jakiej płatności dotyczył przelew i na jaki rachunek bankowy wpłynął, z dokładnością do grosza.

Uwaga! Wszyscy wnioskodawcy, a szczególnie osoby, które korzystają lub zamierzają korzystać z działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A–D), lub 6.1 Premie dla młodych rolników oraz 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw, gdzie jednym z warunków przyznania pomocy jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, obowiązani są do szczegółowego podania poszczególnych upraw.

W związku z powyższym jeśli na działce jest więcej niż jedna uprawa, przed przystąpieniem
do wypełnienia wniosku należy zmierzyć uprawy (długość i szerokość), co ułatwi zaznaczanie upraw na mapie zgodnie ze stanem rzeczywistym i pozwoli na precyzyjne określenie ich powierzchni.

Poza Biurem Powiatowym ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 103 wszelkie informacje oraz pomoc merytoryczną w wypełnianiu e-wniosków, rolnicy mogą uzyskać od pracownika oddelegowanego z ODR–u, Pana Henryka Woracha specjalisty ds. produkcji i ekonomiki wsi pod nr tel. 531 070 752 bądź w trakcie pełnionego dyżuru
w budynku OSP w Inowłodzu. Najbliższy dyżur odbędzie się w czwartek 6 maja 2021 r.
w godzinach od 9
00 do 1400. Kolejne w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1400.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego tel. 44 710 12 33 w. 18/19