Urząd Gminy Inowłódz prowadzi weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem osób zamieszkujących.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół,
  • dokumenty meldunkowe,
  • dokumenty o dostarczaniu wody i odbiór ścieków,
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

Zgodnie z art.  6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.):  

  • ust. 1.  „właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”,
  • ust. 2 „w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana”.

Stosownie do art.  10 ust. 2b wyżej cytowanej ustawy „kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny”, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

W związku z powyższym prosimy o złożenie poprawnej deklaracji w Urzędzie Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji w w/w terminie i stwierdzenia przez pracowników Urzędu Gminy Inowłódz nieprawidłowości co do danych zawartych w deklaracji, właściciele zamieszkałych nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6o w/w ustawy wezwanie będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja mieszkańcy.pdf)Deklaracja mieszkańcy.pdf[ ]245 kB129 Pobieranie
Pobierz plik (Deklaracja sezonowi.pdf)Deklaracja sezonowi.pdf[ ]351 kB26 Pobieranie
Pobierz plik (Weryfikacja'deklaracji'2021.pdf)Weryfikacja'deklaracji'2021.pdf[ ]132 kB95 Pobieranie