SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2021 ROKU

W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek
o przyznanie płatności.

Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Termin składania wniosku i zmian do wniosku w roku 2021.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.    
Z uwagi na to, że 15 maja w 2021 roku przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest
do dnia 17 maja 2021 r.         
Ponadto wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., należy jednak zaznaczyć, że każdy dzień roboczy opóźnienia, oznacza zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r.

Sposób składania wniosku     
Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.  
Do zalogowania się w aplikacji niezbędne jest poprawne wpisanie loginu i hasła.
Login jest to numer gospodarstwa nadany przez ARiMR, natomiast hasło jest takie samo jak w roku ubiegłym dla osób, które składały wnioski poprzez aplikację eWniosekPlus.          
W przypadku osób, które w 2020 roku składały oświadczenie o braku zmian i składają wniosek poprzez aplikację po raz pierwszy, bądź zapomniały hasła z ubiegłego roku, konieczne jest wygenerowanie nowego hasła. W tym celu trzeba podać dane weryfikacyjne t.j.:

  • Numer producenta (9 cyfr);
  • Osiem ostatnich cyfr z numeru rachunku bankowego zgłoszonego w ARiMR do dopłat bezpośrednich;
  • Kwotę ostatniego przelewu z ARiMR dokonanego w 2020 roku, niezależnie jakiej płatności dotyczył przelew i na jaki rachunek bankowy wpłynął, z dokładnością do grosza.

Uwaga! Wszyscy wnioskodawcy, a szczególnie osoby, które korzystają lub zamierzają korzystać
z działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A–D), lub 6.1 Premie dla młodych rolników oraz 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw, gdzie jednym z warunków przyznania pomocy jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, obowiązani są do szczegółowego podania poszczególnych upraw.

W związku z powyższym jeśli na działce jest więcej niż jedna uprawa, przed przystąpieniem
do wypełnienia wniosku należy zmierzyć uprawy (długość i szerokość), co ułatwi zaznaczanie upraw na mapie zgodnie ze stanem rzeczywistym i pozwoli na precyzyjne określenie ich powierzchni.

Poza Biurem Powiatowym ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 103 wszelkie informacje oraz pomoc merytoryczną w wypełnianiu e-wniosków, rolnicy mogą uzyskać
od pracownika oddelegowanego z ODR–u, Pana Henryka Woracha specjalisty ds. produkcji
i ekonomiki wsi pod nr tel. 531 070 752.