W związku z licznymi zgłoszeniami psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy, przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz (Uchwała Nr XXIX/175/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Gminy Inowłódz).
          Zgodnie z Regulaminem właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania nad nimi nadzoru w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
          Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.
          Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym.
          Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

 

Wójt Gminy Inowłódz

    /-/ Bogdan Kącki

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]72 kB20 Pobieranie