Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim, Wójt Gminy Inowłódz przypomina producentom rolnym prowadzącym gospodarstwa mleczarskie z terenu gminy Inowłódz o konieczności respektowania zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (sekcja IX) ustanawiającego szczególne przepisy w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (zał. 1 ) w sprawie higieny środków spożywczych. Szczególną uwagę zwraca się na wymóg posiadania odpowiedniej dokumentacji obowiązującej w gospodarstwie mleczarskim, która będzie przedmiotem wyrywkowych kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach tj :
- decyzja PLW o uznaniu stada za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła
- aktualny atest urządzenia udojowego
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
- rejestr zadawanej paszy
- księga rejestracji bydła
- księga leczenia zwierząt
- wyniki badania wody (dokument z Urzędu Gminy potwierdzający przydatność wody do spożycia w przypadku ujęcia z wodociągu publicznego lub wynik badania wody z ujęcia własnego).

Kontakt: Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska