Informujemy, że od dnia 1 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Inowłodzu,  przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu  czynny  jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki do godz. 17.00.  Wnioski można składać do 15 września 2020 r.

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Inowłódz. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe zgodne z art. 8, ust.1   ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507  ) tj. 528 zł. na osobę w rodzinie.

Formy świadczenia: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zajęciach wyrównawczych oraz innych zajęciach realizowanych w szkole w ramach planu nauczania, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, zakup podręczników i przyborów szkolnych, itp.

Podstawa prawna :

Ustawa z 7 września o systemie oświaty z 1991 r.  (tj.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Inowłódz”

 

Ustawa z 7 września o systemie oświaty z 1991 r.  (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Szczegółowa informacja tel. 44 710 11 23  lub 507 164 265