Gmina Inowłódz planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”.  

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia. Wdrażanie programu nastąpi w latach 2020 – 2022.

UWAGA! Program przeznaczony jest wyłącznie dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

Cele programu:  efektywne i oszczędne  korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych

Zadania budowy podlegające dotacji*:

 1. ogrodów deszczowych
 2. muld chłonnych
 3. studni chłonnych
 4. naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów
 5. podziemnych zbiorników na wody opadowe.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 000 zł. Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 1. zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld studni, zbiorników, systemów rozprowadzania zgromadzonych wód opadowych
 2. roboty budowlano – montażowe związane z modyfikacją istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji
 3. roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem inwestycji gromadzenia wód opadowych

Koszty kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty związane z realizowanym zadaniem, poniesione po dniu złożenia wniosku do Funduszu, służące uzyskaniu efektu  rzeczowego  i ekologicznego zadania.

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią koszty:

 1. wykonania dokumentacji projektowej
 2. pomiary geodezyjne
 3. nadzór inwestorski

Zasady udzielania dotacji celowej „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych” określi Rada Gminy Inowłódz w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Wójt Gminy Inowłódz zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji przystąpienia do ww. programu.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Inowłódz prosimy o składanie deklaracji udziału w programie. Nabór deklaracji prowadzony będzie w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Wzór deklaracji dostępny jest w załączniku lub w siedzibie Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Deklarację można składać:

 1. w  Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Gminy w Inowłodzu, ul. Spalska 2
 2. przesłać na adres: Urząd Gminy w Inowłodzu, Referat Gospodarki Komunalnej, ul,. Spalska 2, 97-215 Inowłódz z dopiskiem: Referat Gospodarki Komunalnej „Deszczówka”
 3. w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Informacji udziela:

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Inowłodzu – budynek B, tel. 44 710-11-86

 

 

*Rodzaje inwestycji gromadzenia wód opadowych:

 1. Ogrody deszczowe - rodzaj budowli hydrotechnicznych, które zbierają wody deszczowe w różnej wielkości pojemnikach stopniowo oddając je do ekosystemu.
 2. Ogrody deszczowe w gruncie – wygospodarowane obszary z nasadzeniami roślinności w gruncie, tereny o zwiększonej przepuszczalności, ogrody zbierają wody opadowe z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego terenu urządzonego w tym celu (ogrodu). Przybierają formy formę niewielkiego zagłębienia, które powoli uwalnia wodę przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności.
 3. Muldy chłonne - powierzchniowe urządzenia w kształcie półkoli, które posiadają niewielki spadek dwustronny do środka, a w dnie wykonany jest drenaż z rur drenarskich, obsypanych luźnym materiałem (żwirem). Mogą być obsiane trawą lub z umocnionym dnem albo z powierzchnią mieszaną (ażurową).
 4. Studnie chłonne - rodzaj zbiornika, który ma za zadanie odebrać wodę opadową i skierować ją do warstwy przepuszczalnej. Woda zgromadzona w studni chłonnej, jest równomiernie rozsączana do gruntu na głębokości wyznaczonej przez otwory w jej bokach i dnie w dłuższym okresie czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz deklaracji.doc)formularz deklaracji.doc[ ]89 kB139 Pobieranie