W dniu 9 marca 2020 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji  typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa konkurencyjności na rynku rolno-spożywczym oraz promowanie lokalnych producentów rolnych. W wyniku realizacji zadania miejscowości Spała powstanie nowe targowisko, na którym odbywać się będzie handel w warunkach o wysokim standardzie. Targowisko zostanie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Ponadto zaplanowano wykonanie elementów małej architektury takich jak: pergola, trejaże, stoliki szachowe. Zapewnione zostaną również miejsca parkingowe, a minimum 30% stanowisk handlowych będzie przeznaczonych pod sprzedaż bezpośrednią przez rolników. Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w tworzenie , ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi  1 000 000, 00 zł.

PROW 2014 2020 logo kolor

flag yellow low

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”