europejski fundusz

W dniu 3 marca 2020 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego Umowę o przyznanie pomocy na operację pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele”.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola i Zakościele oraz poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele.

Dofinansowanie w wysokości 485 595,00 zł na realizację planowanych zadań Gmina Inowłódz otrzymała w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,  działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/50-mln-z%C5%82-na-gospodark%C4%99-wodno-%E2%80%93-%C5%9Bciekow%C4%85-2