Wójt Gminy Inowłódz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu.