30 grudnia 2019 r. w sali na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyła się XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz z bogatym porządkiem obrad. Do najważniejszych uchwał podjętych podczas sesji należą: Wieloletnia  Prognoza Finansowa  Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 oraz uchwalenie budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020, w którym planowane środki na realizacje zadań inwestycyjnych w 2020 roku wynoszą 11 200 000 zł. Taki budżet to zapowiedź kolejnego roku rozwoju gminy z rekordowym poziomem inwestycji. Do najważniejszych należą:

- zakończenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego. Wszystkie stare lampy (800 szt.)      

  zostaną wymieniona na nowoczesne ledowe, jak również powstanie 500 nowych punktów świetlnych w tej samej

  technologii,

- termomodernizacja ośrodka zdrowia w Inowłodzu,

- termomodernizacja szkoły w Brzustowie,

- budowa stanic wodnych w Spale i w Inowłodzu.

   Rada Gminy Inowłódz podjęła również uchwały w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035,

- zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  (pow. 2 ha. z dz. nr 28/5 w Spale),

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 1200 m2    z dz. nr 337/16 w Spale),

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,

- ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz,

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz,

- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

Ponadto przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla Gminy Inowłódz, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Inowłódz oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2019-2023.

Na sesji, która była ostatnią sesją w kończącym się już roku oficjalnie z pracą na rzecz Gminy Inowłódz pożegnał się dotychczasowy Sekretarz Pan Jan Żerek, który odchodzi na emeryturę. Swoje stanowisko przekazał w ręce nowego Sekretarza Gminy Inowłódz Pani Renaty Dąbrowicz. Pan Wójt Bogdan Kącki, radni, pracownicy, sołtysi, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Inowłodzu, a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu podziękowali Panu Janowi Żerkowi za współpracę i pogratulowali nowej Pani Sekretarz.

Tekst: Biuro Rady/Foto: Piotr Gawin

img_1819
img_1819 img_1819
img_1830
img_1830 img_1830
img_1833
img_1833 img_1833
img_1836
img_1836 img_1836
img_1952
img_1952 img_1952
img_1958
img_1958 img_1958
img_1961
img_1961 img_1961
img_1965
img_1965 img_1965
img_1967
img_1967 img_1967
img_1981
img_1981 img_1981
img_1995
img_1995 img_1995
img_2011
img_2011 img_2011
img_2017
img_2017 img_2017
img_2021
img_2021 img_2021
img_2041
img_2041 img_2041
img_2050
img_2050 img_2050
img_2060
img_2060 img_2060