FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Gmina Inowłódz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:  „Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr ewid. 76, 83/1, 86, 89, 121”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Spała  (ul. Krótka , ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa). Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 801,1 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego,  elementów ulic, oznakowanie pionowe oraz roboty wykończeniowe. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi 425 880,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr ewid. 76, 83/1, 86, 89, 121”