Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:  „Przebudowa drogi gminnej w Konewce”. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy: 1 021 641,00 zł  (50 % kosztów kwalifikowanych). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 4313E do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Konewka. Długość odcinka objętego projektem wynosi 1325,00 m. W ramach zadania zaprojektowano: rozbiórkę elementów drogi kolidujących z wykonywaniem drogi, przebudowę kolizji, zasadnicze roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych, wykonanie nawierzchni i oznakowania pionowego i poziomego. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość pobocza - 0,75 m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 2,5 m.