Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała
w gm. Inowłódz”

Zakończono realizację projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała w gm. Inowłódz”, wykonanego w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wykonanie przedsięwzięcia wpłynęło na podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Inowłódz w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dużym stopniu pozwoliło na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Gminy Inowłódz. Osiągnięty został cel inwestycji polegający na poprawie warunków życia mieszkańców miejscowości Zakościele poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miejscowości Konewka i Spała poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 473 405,01 zł , w tym kwota dofinansowania w wysokości 698 100,00 zł.

unia

    PROW „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

20190404 105540

  20190506 105951   20190515 10573820190604 123219