W dniu 28.06.2019 r. Gmina Inowłódz zawarła z Województwem Łódzkim Umowę dot. przyznania środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,  na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości Żądłowice – Etap I”. Kwota przyznanych środków wynosi 142 618, 00 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację fragmentu drogi o dł. 1,5 km.