Informacja dla mieszkańców Zakościela i Inowłodza (ul. Św. Idziego, ul. Wł. Hermana)

Gmina Inowłódz informuje o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2019 r. Uchwały  Nr VIII/50/19 Rady Gminy Inowłódz w sprawie zasad udzielania dofinansowania kosztów wykonania podłączeń kanalizacyjnych.

Środki finansowe na realizację zadania, w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2500, 00 zł na 1RLM, Gmina zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego. Pozostały koszt zgodnie
z Regulaminem przyjętym przez Radę Gminy pochodzić będzie z budżetu Gminy. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów za podłączenie. Warunkiem sfinansowania podłączenia kanalizacyjnego w ww. sposób, tj. przez WFOŚiGW w Łodzi i Gminę, jest złożenie do Gminy Inowłódz WNIOSKU o udzielenie dofinansowania kosztów wykonania  podłączenia kanalizacyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. uchwały wraz z regulaminem i wnioskiem.

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz – Referat Inwestycji w terminie do 27.05.2019 r.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie i dostarczenie wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA dot. liczby mieszkańców

W załączeniu:

  1. Uchwała Rady Gminy Inowłódz w sprawie zasad udzielania dofinansowania kosztów wykonania podłączeń kanalizacyjnych
  2. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego
  3. OŚWIADCZENIE dot. liczby mieszkańców.