Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, świadczenie dostaniemy po spełnieniu kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 zł w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line.

Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w gminie, w której mieszkamy. W Gminie Inowłódz jednostką realizującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2 (budynek C).

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

·         bankowości elektronicznej

·         Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

·         Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

·         ePUAP

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, przelewem na konto lub w gotówce.

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia)  a osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może to być:

·  oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli
członkowie rodziny osiągają takie dochody,

· oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli
członkowie rodziny osiągają takie dochody,

·     dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej. 

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego. W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 447101123

Kierownik GOPS

 

Iwona Szczepańska