Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji i XV sesji nadzwyczajnej.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6.   Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

7.   Informacja zaproszonych gości nt. szkód łowieckich.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji 
na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny obowiązujących na terenie Gminy Inowłódz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Inowłódz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody z ujęć gminnych i przyjmowanie ścieków do oczyszczalni w Spale.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015 – 2020”.

20. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIV sesji i XV sesji nadzwyczajnej.

21. Interpelacje i zapytania.

22. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachuła