Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.   Zatwierdzenie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
      w okresie między sesjami.

6.   Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
7.   Informacja z działalności edukacyjnej szkół prowadzonych
      przez Gminę Inowłódz za rok szkolny 2014/2015.

8.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz
      za I półrocze 2015 r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
      Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz
      na rok 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
      na działania Wójta Gminy Inowłódz.

12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XII sesji.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
mgr Wacław Chachuła