Radni zostali zapoznani szczegółowo z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, która reguluje status prawny radnego jako funkcjonariusza publicznego i określa zakres działania rady gminy. Objaśnione zostały również kwestie uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, procedury dotyczące przebiegu sesji, pracy komisji stałych i oświadczeń majątkowych.

Szkolenie poprowadził Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.