https://sesje.live/katalog/%C5%82%C3%B3dzkie/618000-tomaszowski/1016052-urzad-gminy-inowlodz/0

Wartość dofinansowania – 80 682 zł.
Całkowita wartość zadania – 80 682 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu realizuje od 2.04.2024 r. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnienia dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stanowi elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                    w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby z  niepełnosprawnością lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu, może również samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Więcej informacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710 11 23.

Załączniki:
Pobierz plik (Asystent.pdf)Asystent.pdf[ ]1429 kB17 Pobieranie

Wartość dofinansowania – 60 384 zł.
Całkowita wartość zadania – 60 384 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu realizuje od stycznia 2024 r. Program Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnściami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie lub członkowie rodzin z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program ten adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które wymagają stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego, które stale przebywają w domu i nie korzystają np. z ośrodka wsparcia, placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w wymiarze do 240 godzin w danym roku kalendarzowym – dla 4 osób,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wpisanej do rejestru wojewody łódzkiego w wymiarze do 14 dób w danym roku kalendarzowym – dla 1 osoby.

Więcej informacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710 11 23.

Załączniki:
Pobierz plik (Opieka.pdf)Opieka.pdf[ ]1429 kB10 Pobieranie
437789713 979952273749928 4557203973265375412 n„Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych”
W czwartek 11 kwietnia 2024 roku w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi Odbyło się podsumowanie projektu „Twoje słowa. Moja godność” realizowanego na terenie województwa łódzkiego i podlaskiego podejmującego problem zjawiska dziadurzenia tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka oraz prezentacja raportu "Zjawisko dziadurzenia z perspektywy osób starszych".
 
 
 
 
 
 

IMG 5565W dniu 11 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju udział wzięły trzy szkoły podstawowe z naszej Gminy.

Zwycięzcą Turnieju została 3 – osobowa drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Królowej Woli. Trzecie miejsce przypadło dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a każdy z uczestników został nagrodzony indywidualnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Inowłodza.

Nasi laureaci będą reprezentować Gminę Inowłódz w Powiatowych Eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim.

Na uwagę zasługuje fakt, że Eliminacje Gminne przebiegły sprawnie, za co dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Woli Pani Stefanii Ziętara i wszystkim opiekunom: Pani Annie Ciesielskiej, Pani Honoracie Góral i Panu Piotrowi Krotosz.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

WESOŁA

nadlesnictwo spala 2024

Załączniki:
Pobierz plik (20240404141141489.pdf)Zgłaszanie szkód łowieckich[ ]392 kB20 Pobieranie