W dniu 02.07.2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”

 

 

Projekt pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz” Gmina Inowłódz informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV.

 

 

20200612 110023Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Spała. W ramach zadania powstał obiekt wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 152,62 m2, nawiązujący do architektury zabytkowej Spały.

 

 

 

 

20200406 133637Gmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja
i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”.
Projekt  realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

 

 

 

PROW 2014 2020 logo kolor

W dniu 9 marca 2020 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji  typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa konkurencyjności na rynku rolno-spożywczym oraz promowanie lokalnych producentów rolnych.

 

 

 

INFORMACJA OZE 21.01.2020 1 2

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dotycząca kanalizacji.pdf)Informacja dotycząca kanalizacji.pdf[ ]181 kB393 Pobieranie

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz”

Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie powierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

 

 

 

logo UE FE RP Promuje łódzkie

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

 

belka oze

W dniu 23.10.2018 r. obyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Inowłódz, którzy brali udział w projekcie, Wójt Gminy Inowłódz, Kierownik Referatu Inwestycji oraz Wykonawca usługi Pan Lech Szafran reprezentujący firmę 3energy.

 

 

W dniu 18 października 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego opublikował  listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Projekt Gminy Inowłódz  pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 3 045 288,65 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 4 408 975,02 zł.