278098505 2392890950850948 5340568202778709407 n

W dniu 31.05.2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 017 877,45 zł

Całkowita wartość projektu: 1 517 647,80 zł

Cel projektu: „Lepsza gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz”.

Wdrożenie przedmiotowej inwestycji jest elementem niezbędnym do stworzenia pełnego i funkcjonalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz. Wybudowanie PSZOK pozwoli m.in. na:
- zwiększenie ilości frakcji zbieranych odpadów,
- zredukowanie ilości surowców recyklingowych w masie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych,
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców m.in. dzięki utworzeniu punktu napraw i punktu przyjmowania rzeczy używanych, celem ich ponownego użycia,
- spełnienie wymogów krajowych i unijnych w zakresie ochrony środowiska,
- poprawę świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
- ochronę środowiska naturalnego.

Inwestycja polegać będzie na budowie kompleksowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zakościele przy oczyszczalni ścieków. W PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, w wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest. W ramach projektu przewidziano również komponent edukacyjny.

Planowane, mierzalne efekty projektu:
- Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 1 szt.,
- Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów - 3714 osób,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 1 EPC.

Pin It