logo UE FE RP Promuje łódzkie 835x96 equal

W dniu 09.04.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 251 306,22 zł. Całkowita wartość projektu: 8 995 320,20 zł. Cel projektu: „Wzrost jakości życia mieszkańców aglomeracji i gminy Inowłódz poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z unowocześnionego systemu oczyszczania ścieków”. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy spowoduje zwiększenie stopnia jej skanalizowania i zmniejszenie ilości szkodliwych substancji przenikających do gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przepompowni wyposażonych w system monitoringu połączony z modułem na oczyszczalni ścieków.
Zadanie zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 km w lewobrzeżnym Inowłodzu oraz w miejscowości Poświętne wzdłuż drogi powiatowej, a także 2,6 km przyłączy kanalizacyjnych.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24

Pin It