Projekt pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz”

Gmina Inowłódz informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Inowłódz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Inowłódz, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach przedmiotowego projektu zakupione i zamontowane zostały 54 szt. odnawialnych źródeł energii tj.:

  • 31 szt. kotłów na biomasę,
  • 18 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych.

Przedstawione powyżej  instalacje zostały zamontowane na prywatnych posesjach mieszkańców Gminy Inowłódz, w 9 miejscowościach tj. Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Królowa Wola, Liciążna, Poświętne, Zakościele, Spała, Konewka.

Całkowity koszt inwestycji to 975 578,73 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 719 782,66 zł.

1

Pin It