Wójt Gminy Inowłódz - Bogdan Kącki                    

                                    

  Funkcję Wójta Gminy Inowłódz sprawuje

                     Bogdan Kącki

   Kontakt: tel.  (44) 710-12-33 wew. 14

              email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Bogdan Kącki - Wójt Gminy Inowłódz przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godzinach od 8:00 - 15:30,
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:30 - 17:00.
(w pozostałe dni Wójt przyjmuje w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu się).

 

Zadania wójta

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status wójta, a w szczególności:

1)  reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

2)  podejmuje czynności z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,

3)   zatwierdza zakres czynności i odpowiedzialności pracowników oraz dokonuje oceny kadry kierowniczej urzędu,

4)   wnioskuje do Rady Gminy w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika Sekretarza Gminy,

5)   powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia swojego zastępcę,

6) sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7)  nawiązuje stosunek pracy zawierając umowę o pracę,

8) realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa związanych ze stosunkiem pracy,

9)   określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu,

10)  posiada prawo do powierzania prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy oraz upoważnienia do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

12) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13)  wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,

14)  kieruje bieżącymi sprawami gminy,

15)  wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

16) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

17) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

18) wydaje w sprawach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe i przedstawia je do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy,

19) opracowuje plan operacyjno - ochronny przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, zarządza ewakuację ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

20)  nadzoruje bieżącą realizację budżetu,

21)  wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,

22)  projektuje i realizuje strategię rozwoju gminy,

23) nadzoruje działalność biura rady pod względem formalnym, zaś pod względem merytorycznym - przewodniczący rady gminy,

24)  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,

25)  realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych,

26)  wykonuje inne czynności zastrzeżone dla Wójta w przepisach szczególnych.