Funkcję Skarbnika Gminy pełni Katarzyna Koch

Kontakt: tel.(44) 710-11-53

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania Skarbnika Gminy

Skarbnik Gminy:

1)     kieruje Referatem Finansowym,

2)     opracowuje projekty budżetu gminy,

3)     sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu i organizowaniem gospodarki finansowej gminy,

4)     analizuje budżet oraz wnioskuje w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,

5)     opracowuje analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy,

6)     opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,

7)     sporządza bilans gminy oraz zbiorczy bilans jednostek organizacyjnych gminy,

8)     współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową,

9)     nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,

10)  czuwa nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gmin, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych, itp.,

11)  nadzoruje wydatki gminy związane z działalnością administracji publicznej i realizacją zadań własnych gminy,

12)  kontrasygnuje dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,

13)  wnioskuje w zakresie ustalania wysokości opłat i podatków lokalnych – przygotowuje projekty uchwał,

14)  przygotowuje dokumenty niezbędne do zaciągania kredytów krótko-terminowych,

15)  organizuje i przygotowuje obieg dokumentów finansowych,

16)  nadzoruje pracę Referatu Finansowego,

17)  nadzoruje wykonanie obowiązków zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,

18)  wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi,

19)  dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

20)  dokonuje kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,

21)  kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

22)  wykonuje inne zadania na polecenie Wójta.