19 lutego 2021 r. przypada 77  rocznica rozstrzelania w „Molkowym Rowie” przez hitlerowców 30 mężczyzn – mieszkańców Inowłodza i okolic w odwecie za zabicie przez ruch oporu 3 żandarmów.

 

 

 

 

          W związku z licznymi zgłoszeniami psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy, przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz (Uchwała Nr XXIX/175/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Gminy Inowłódz).
          Zgodnie z Regulaminem właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania nad nimi nadzoru w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
          Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.
          Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym.
          Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

 

Wójt Gminy Inowłódz

    /-/ Bogdan Kącki

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]72 kB39 Pobieranie

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim, Wójt Gminy Inowłódz przypomina producentom rolnym prowadzącym gospodarstwa mleczarskie z terenu gminy Inowłódz o konieczności respektowania zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (sekcja IX) ustanawiającego szczególne przepisy w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (zał. 1 ) w sprawie higieny środków spożywczych. Szczególną uwagę zwraca się na wymóg posiadania odpowiedniej dokumentacji obowiązującej w gospodarstwie mleczarskim, która będzie przedmiotem wyrywkowych kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach tj :
- decyzja PLW o uznaniu stada za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła
- aktualny atest urządzenia udojowego
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
- rejestr zadawanej paszy
- księga rejestracji bydła
- księga leczenia zwierząt
- wyniki badania wody (dokument z Urzędu Gminy potwierdzający przydatność wody do spożycia w przypadku ujęcia z wodociągu publicznego lub wynik badania wody z ujęcia własnego).

Kontakt: Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących oraz objęcie ich działaniami wspierającymi, edukacyjnymi i włączającymi. 

 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić:

  • za wydanie paszportu bydła - 1 zł
  • za wydanie duplikatu paszportu bydła – 2 zł

Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. Poz. 189).

Jednocześnie przypominamy, że od 01.01.2021 r. ARiMR wprowadziła zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych
i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

c4e8614b 0311 555e a898 b197d7badc0f w 830W naszej gminie punkt szczepień znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale ul. Piłsudskiego 12. Osoby, które należą do innych Przychodni Zdrowia również mogą zgłosić się do Punktu w Spale.

Aby się zarejestrować należy przygotować tylko swój nr PESEL oraz podać Przychodnię w Spale jako punkt szczepień. Istnieją trzy możliwości zapisania się:

• Telefonicznie pod nr infolinii 989 – czynnej całodobowo,

• W punkcie szczepień w Spale – nr tel. 44 710 15 85

• Internetowo – na stronie pacjent.gov.pl poprzez e-rejestrację.

Podczas rejestracji ustalany jest konkretny termin i godzina szczepienia.

W przypadku osób będących mieszkańcami Gminy Inowłódz, którzy zapisali się na szczepienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, istnieje możliwość skorzystania z gminnego transportu.

W tym celu należy skontaktować się z Punktem szczepień (tel. 44 710 15 85 lub Urzędem Gminy Inowłódz (tel. 509 614 886) .

W przypadku dodatkowych pytań pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą. Prosimy o kontakt pod nr 509 614 886.

OUG Kielce materiały inf eduW związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców gmin zlokalizowanych w granicach jego właściwości miejscowej, że:

Wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie będzie wykonywane bez użycia środkó strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

W przypadku nielegalnego wydobycia Dyrektor Okręgowego Urzędu w Kielcach ustali prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej.