DSC 0580

Na zaproszenie władz Powiatu Tomaszowskiego 19 sierpnia 2017 r. do Tomaszowa Maz.  przyjechała   delegacja z Białorusi. Głównym celem delegacji było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a Uszacką Rejonową Radą Deputowanych (Republika Białorusi).

          Na mocy Listu Intencyjnego w miesiącu marcu br. nawiązana została współpraca Powiatu Tomaszowskiego z Rejonem Uszackim, co zaowocowało również występem zespołu z Białorusi na Dożynkach Powiatowych w Ujeździe. W skład zespołu wchodzą: Swietłana Musza (kierownik), Marina Andina i Walentyna Litwin.

Podczas pobytu delegacja miała możliwość poznania powiatu tomaszowskiego, gminy Ujazd oraz naszej gminy. W dniu 21 sierpnia goście odwiedzili Inowłódz. Powitał i przyjął Ich w zamku Kazimierza Wielkiego Wójt Gminy Inowłódz, natomiast ciekawą historię przedstawił Pan Marek Miziak.

plakat punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 09:45):
Łódź: 29 sierpień 2017 r.- w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro, Łódź

Szanowni Państwo,

mając na uwadze negatywne skutki burz i silnych wiatrów, jakie wystąpiły w ostatnich dniach w województwie łódzkim uprzejmie przypominam, że w celu ubiegania się przez poszkodowane samorządy o dofinansowanie zadań własnych związanych z odbudową lub remontem infrastruktury komunalnej (np. drogi, mosty, budynki komunalne, itp.) zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych obowiązują Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 2016 r. W sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Wyżej wymienione wytyczne znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w zakładce Bezpieczeństwo – usuwanie skutków klęsk żywiołowych  https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk  oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce WCZK – Powódź i inne klęski żywiołowe http://lodzkie.eu/page/296,powodz-i-inne-kleski-zywiolowe.html 

704 Logo ZUS

Od 1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z obniżenia wieku emerytalnego w ostatnim kwartale tego roku skorzystać może dodatkowo 331 tys. osób w kraju. W woj. łódzkim do ZUS może dodatkowo wpłynąć ok. 23 tysięcy wniosków o emeryturę. ZUS wnioski zacznie przyjmować już 1 września.

Warto zauważyć, że niezależnie od tego czy wniosek zostanie złożony we wrześniu czy w październiku, emerytura od obniżonego wieku emerytalnego i tak zostanie przyznana dopiero od października.

Informujemy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Gminy Inowłódz o możliwości zaprezentowania materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, broszurki) podczas Dni Gminy Inowłódz w dniach 19 i 20 sierpnia 2017 roku. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o dostarczenie swoich materiałów promocyjnych do dnia 18 sierpnia 2017 r. do sołtysów lub do sekretariatu Urzędu Gminy.

e zaproszenie Rol Szansa 2017PLAKAT Rol Szansa 2017

DSC 0912

DSC 0895DSC 0919

9 sierpnia w zamku, w ramach działań wakacyjnych Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu odbyły się warsztaty decoupage, które poprowadziła Pani Jadwiga Lasecka – instruktor. Licznie przybyłych uczestników powitała Pani Barbara Maciejczyk Dyrektor GCK. 

wycieczki z przewodnikiem

Informujemy, że w dniu 04.08.2017 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ze Spały do Inowłodza” ETAP I – od Spały do Teofilowa. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Do upływu terminu składania ofert (04.08.2017 r. do godz. 11.00) wpłynęły
2 oferty, tj.:

Oferta 1:  Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c .Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka,  ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  na kwotę 1.155.631,76 zł brutto, okres udzielonej gwarancji 7 lat.

Oferta 2: „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. Jawna,  ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno na kwotę 1.440.085,00 zł, okres udzielonej gwarancji 6 lat.

Złożone oferty obecnie są w trybie weryfikacji.

pasek logo eu

Zadanie współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej