Wójt Gminy Inowłódz informuje mieszkańców gminy Inowłódz, że od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 powołanej ustawy od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną. Opłaty nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

Do pobrania: 

Informacja o opłacie retencyjnej

Pismo do Misisterstwa Środowiska w sprawie opłaty retencyjnej