bo grafika

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ 
W TERMINIE 1 - 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Zapraszamy do głosowania na projekt W242 pt. „Szlakiem odkrywcy – czyli z turystyką za pan brat!” – promocja walorów turystycznych województwa łódzkiego,  złożony przez Sołtysa Sołectwa Spała.

Projekt dotyczy zorganizowania wycieczek przyrodniczo - kulturowych. W ramach przedsięwzięcia planowany jest darmowy przejazd dla uczestników projektu z Łodzi do Spały, za pośrednictwem kolei. Do zwiedzania planuje się dwie wypoczynkowe miejscowości województwa łódzkiego - Spałę  i Inowłódz. Po opuszczeniu pociągów na uczestników będzie czekał przewodnik. Zapewniony będzie transport ze Spały do Inowłodza. Tematy wycieczek będą omawiać ochronę bioróżnorodności, funkcje ekosystemów, florę i faunę, formy ochrony środowiska naturalnego oraz zabytki kulturowe w lokalnej społeczności, jak również inwestycje proekologiczne. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w konkursie fotograficznym. Fotografie znajdą się w albumie pn. "Spała i Inowłódz  w obiektywie turysty województwa łódzkiego".

 glosowanie

JAK GŁOSOWAĆ:
Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec Województwa w drodze głosowania.
·        Elektronicznie poprzez stronę internetową (aktywny link będzie dostępny od 1 października 2017 r.)
·        Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania. W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.
·         Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.
UWAGA!
Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

WAŻNE ZASADY GŁOSOWANIA:

·         Możesz oddać jeden głos!

·         Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.

·         Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.

·         Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

TWÓJ GŁOS ZOSTANIE BĘDZIE NIEWAŻNY, JEŻELI:

·         Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)

·         Oddasz głos przed lub po terminie wskazanym w Harmonogramie

·         Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu

·         Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem

·         Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania

·         Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

INFORMACJA PRASOWA DO POBRANIA:

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA:

 

SZCZEGÓŁY:

http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/